PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNEGA OBDAROVANJA

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNEGA OBDAROVANJA

Organizator in izvajalec nagradnega obdarovanja je Darilni butik, Crea dom d.o.o., Šujica 150, 1356 Dobrova, ki sprejema naslednje pogoje sodelovanja:

SODELOVANJE V NAGRADNEM OBDAROVANJU

Sodelujejo lahko vsi, ki:

– na Meta (Facebook ali Instagram) profilu Darilni butik komentirajo objavo "Darilni butik podarja!",

– so državljani Republike Slovenije in so starejši od 18 let,

– izpolnjujejo navedene pogoje sodelovanja.

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. Nagrade sicer ni mogoče prenesti na drugo osebo. Ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradnega obdarovanja in njihovi ožji družinski člani. Vsak posamezni udeleženec lahko osvoji največ eno nagrado.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri in ovadeni zaradi povzročitve škode.

Organizator ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi; nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitve; nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve; kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, v kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.

Podjetje Meta (Facebook in Instagram) ni nikakor povezano z nagradno igro. Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Ljubljani. Za dodatna vprašanja je organizator na voljo na naslovu: info@creadom.eu.

NAGRADE

Nagrada: Malo drugačna družabna igra Ruleta

TRAJANJE IN NAMEN

Nagradno obdarovanje poteka od 15. septembra (10.00) do 22. septembra 2023 (10.00) in se izvaja na območju Republike Slovenije. Nagrajence bomo s pomočjo mobilne aplikacije izžrebali 22. septembra ob 12.00 in jih v roku treh dni objavili na profilu Darilni butik na Meti (FB in IG). Nagrajenci bodo določeni z naključnim žrebom, v katerem sodelujejo vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Nagrajenec mora v 5 dneh od prejetja obvestila o nagradi organizatorju pisno sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade (v sporočilu preko profila na Meta – Facebook ali Instagram). Če se izžrebanec ne odzove ali v 5 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov in dokazil, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli.

Organizator ne odgovarja za nagrade, dostavljene po pošti, za morebitno škodo, zamudo ali izgubo med prevozom. S prevzemom nagrade prenehajo veljati vse obveznosti organizatorja do nagrajenca. V primeru, da dostava nagrade na naslov, ki je prijavljen organizatorju, ni možna ali ni bila prevzeta, se šteje, da se je nagrajenec odpovedal pravici do prevzema nagrade.

Število dejansko podeljenih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev in drugih okoliščin, ki preprečujejo dejansko podelitev nagrade. Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene vrednosti v denarju. Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

Namen nagradnega obdarovanja je promocija podjetja. S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi naštetimi pravili in pogoji.

SPLOŠNO

Sodelovanje v nagradnem obdarovanju se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da organizator hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja obdarovanja in za namene neposrednega trženja ter neposrednega trženja s pomočjo elektronskih komunikacij (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bo organizator skrbn varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki in davčna številka) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo imena in priimka na spletni strani, na Meta strani organizatorja, v e-poštnih sporočilih nagradnega obdarovanja ali drugih kanalih obveščanja.

Sodelujoči lahko kadarkoli pisno ali po telefonu (info@creadom.eu / 01 515 5170) zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo sodelujoči o tem tudi obveščen. Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojen izključno organizator. Morebitne napake v izvedbi nagradne igre bo organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko organizator razveljavi nagradno obdarovanje kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradnega obdarovanja na vpogled sodelujočim. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.